Provozovatelem LadiesNight.cz je společnost LadiesNight s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 05714192, společnost zapsaná v obchodním rejstříku spisové značky C 269452 vedená u Městského soudu v Praze  (dále jen „provozovatel“).

 1. Úvodní ustanovení
  1. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré nákupy vstupenek na události (dále jen “Události”) a zboží uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://ladiesnight.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Nákupem vstupenky nebo zboží jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://ladiesnight.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží, nebo služby od provozovatele, jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  6. Prodej a poskytování služeb, týkajících se libovolných forem prezentace a zobrazování informací nejen na webové stránce, se řídí podmínkami uvedenými na https://ladiesnight.cz/spoluprace/, které jsou tak nedílnou součástí obchodních podmínek a platí pro ně taktéž bod 1.3.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a vstupenek nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Postup při nákupu vstupenek:

 1. Postup při nákupu vstupenek je podrobně popsán na webových stránkách v sekci Obchod. Jsou zde rovněž definovány jednotlivé druhy a výše plateb účtovaných vedle ceny vstupenek v závislosti na jednotlivých způsobech úhrady ceny vstupenek a jejich doručování zákazníkovi. Obsah uvedené sekce „Obchod“ se považuje za nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.
 2. S cenami jednotlivých vstupenek, zboží a služeb se lze seznámit na webových stránkách.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Fyzické zboží (reklamní a jiné předměty) zakoupené v eshopu lze do 14 dnů vrátit bez udání důvodů.
  2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
  3. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
  4. Digitální vstupenku zakoupenou přes webové rozhraní obchodu je možné odeslat kupujícímu na požádání znovu a to na email uvedený při nákupu.
 7. Reklamace
  1. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Události, bude kupující, který provozovateli poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Událost je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Události se zpožděním.
  2. Dojde-li k úplnému zrušení Události, přičemž kupující již vstupenku na tuto Události řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal, bude postup při vracení vstupného shodný s uplatněním reklamace vadného zakoupeného zboží a to následující:
  3. Bude-li kupujícím shledána závada na fyzickém zboží zakoupeným přes webové rozhraní obchodu, musí o daném problému nejdříve informovat prodávajícího písemnou formou. Na základě zjištěné povahy závady bude prodávajícím buďto poskytnuta náhrada zboží, nebo vráceny peníze bankovním převodem.
  4. Prodávající může požadovat zaslání poškozeného zboží na jím uvedenou adresu pro posouzení závady věci. Náklady na doručení hradí kupující a jsou nevratné i v případě uznání reklamace.
 1. Ostatní práva a povinnosti
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 2. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.
  8. Kupující je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracování svých údajů pro marketingové účely a to písemně. Provozovatel je v takovém případě povinen bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected]
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit a odstranit uživatelské účty těch zákazníků (uživatelů), kteří za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců neuskuteční žádný nákup vstupenek.
  5. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit a aktualizovat.
  6. Kontaktní údaje provozovatele: adresa elektronické pošty [email protected], telefon 728-183-647.